Business Intelligence System

article by Ivan Yotov

„ФРАГМЕНТ ИВЕНТС“ ЕООД е краен получател по предложение за изпълнение на инвестиция № BG-RRP-3.005-2899-С01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ по Процедура № BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, финансирана по  Програма за икономическа трансформация (ПИТ) от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.

В рамките на проектното-предложение на кандидата „ФРАГМЕНТ ИВЕНТС“ ЕООД е предвидено въвеждане на Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система), съгласно допустимите типове решения/услуги в Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси по Предложение за изпълнение на инвестиция № BG-RRP-3.005-2899-С01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

 

Системата за управление анализи (Business Intelligence система), която ще бъде въведена от Фрилайн ООД ще притежава следния минимален обхват и функционалности:

 

 • Управление на информацията за клиенти, партньори и доставчици;
 • Управление на каналите за взаимодействие с клиенти, партньори и доставчици;
 • Управление на маркетинговите дейности на предприятието (сегментиране и генериране на нови потенциални потребители);
 • Управление на след продажбеното обслужване (гаранционно обслужване, набиране на препоръки от клиенти, управление на рекламациите);
 • Аналитичен модул - анализ на поведението на потребителите и анализ на бизнес резултатите
 • Възможност за интеграция с други системи в предприятието (финансово-счетоводна система / ERP система /други налични системи, ако е приложимо).

 

Въвеждането на ИКТ решението ще допринесе за автоматизиране на бизнес процесите и подобряване на производителността на фирмата. Вътрешнофирмената ефективност ще бъде увеличена чрез намаляване на времето, необходимо за извършване на обработката и анализа на данните. Подобреното качество на данните и наличието на структурирана информация в софтуерната система ще създадат предпоставки за изготвяне на отчети и анализи, улесняващи взимането на навременни и информирани стратегически и оперативни бизнес решения. 

 

Благодарение на високата степен на стандартизация и автоматизация на процесите свързани с анализа, гъвкавостта на бизнеса на предприятието ще бъде повишена, което ще позволи на дружеството да се адаптира бързо към променящите се нужди на пазара. Това от своя страна ще доведе до постигане на устойчив растеж, конкурентоспособност и възможност за интернационализация на предлаганите продукти и услуги от предприятието. 

 

Като задължителен елемент от внедряването на ИКТ услугата е предвидено доставчика на ИКТ услугата ще извърши обучения на служителите на Бенефициента за работа със софтуерното решение. Процесът на обучение ще има силна практическа насоченост и ще цели запознаване на обучаемите с извършването на всички работни операции със софтуера. 

 

Посредством изпълнението на настоящото проектно-предложение и въвеждането на ИКТ услугата ще бъде допринесено за:

 

 • Подобрено управление на управленския процес;
 • Подобрено финансово управление - наличие на по-добра отчетност, както и ще бъде възможно да се увеличи събираемостта на вземанията, поради възможността да се следят по ефективно всички поръчки, плащания, фактури и просрочени задължения.
 • Подобрено обслужване клиенти и задържането им в компанията;
 • Намаление на времето от получаване на поръчка до предоставяне на услуга/доставка на продукт;
 • По-добра аналитичност и отчетност - въвеждането на ИКТ услугата ще даде възможност да се правят различни анализи и това ще допринесе за бърза и адекватна реакция на промените в пазарната среда, което намалява разходите, от една страна, а от друга страна ще повиши приходите.

 

Въвеждането на ИКТ базираната система ще доведе до оптимизация на бизнес процесите, управление на взаимоотношенията с клиентите, съкратени срокове за изпълнение на поръчките/работата, повишена производителност, по-добър контрол върху разходите, по-ефективни и навременни бизнес решения, базирани на точна и достоверна информация в реално време, съответно до увеличаване на пазарното присъствие, устойчивостта и растежа, конкурентоспособността и експортния потенциал (интернационализацията) на компанията.

 

Този документ/публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGeneration EU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от крайния получател на финансирането ФРАГМЕНТ ИВЕНТС ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерство на иновациите и растежа на Република България.

You may also find interesting to read: