ИНФОРМАЦИОННО ИЗВЕСТИЕ относно дейностите по обработване на лични данни от "ФРАГМЕНТ ИВЕНТС" ЕООД

Последно изменение: 15.09.2023 г.

 

Защитата на лични данни е важен аспект за дружество „ФРАГМЕНТ ИВЕНТС" ЕООД („Дружеството“), което е възприело общи принципи за защита в това отношение. Във връзка с влизането на 25.05.2018 г. в сила на Общия регламент за защита на личните данни, настоящото Информационно известие Ви предоставя подробна информация, свързана със защитата на Вашите лични данни от страна на "ФРАГМЕНТ ИВЕНТС" ЕООД. 

 

При осъществяването на дейността си, "ФРАГМЕНТ ИВЕНТС" ЕООД обработва лични данни в качеството си на администратор на лични данни (само определя целите и средствата за обработването на лични данни), както и в качеството на обработващ лични данни (целите и средствата по обработването са зададени от нашите клиенти). 

 

Целта на настоящото Информационно известие е да Ви уведомим какви лични данни за обработваме във всяко от двете си качества, причините, поради които използваме и споделяме такива данни, колко дълго ги съхраняваме и как можете да упражнявате правата си.

 

 

I. ОБРАБОТВАНЕ В КАЧЕСТВОТО НА АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

В качеството си на администратор на лични данни, Дружеството обработва лични данни във връзка с реализирането на правоотношенията си със своите клиенти, техни потребители, както и с доставчици на определени стоки и/или услуги. 

 

1. Обработвани лични данни

Ние събираме и обработваме Ваши лични данни до степента, която е необходима в рамките на нашите дейности и за постигане на висок стандарт за услугите ни. Ние може да събираме различни видове лични данни за Вас, включително:

 • идентифицираща информация (напр. име, ЕГН); 
 • идентифициращи данни на пълномощници;
 • информация за контакти (напр. пощенски адрес и e-mail адрес, телефонен номер);
 • данъчен статус (напр. данъчен идентификационен номер, данъчен статус);
 • банкови данни (напр. данни за банкова карта или сметка);
 • данни от Вашите взаимоотношения с нас: нашите интернет страници, профили в социалните мрежи, срещи, имейли;
 • данни от предоставени бизнес контакти (включително визитни и други бизнес карти);

 

 

Чрез използването на нашия уебсайт ние може да обработваме следните Ваши категории лични данни:

 

 • IP адрес; 
 • Дата и час на заявката;
 • Разликата във часовата зона до средно време в Гринуич (GMT);
 • Съдържание на заявката (конкретна страница);
 • Код на статуса на достъп / HTTP статус;
 • Количеството прехвърлени данни във всеки отделен случай;
 • Уебсайт, от който идва заявката;
 • Браузър – вид;
 • Операционна система и нейният интерфейс;
 • Език и версия на софтуера на браузъра.

 

Изброените категории лични данни са само такива, които Вие ни предоставяте при извършване на посещение на нашия уебсайт и използването на бисквитки – задължителни и такива, за които сте дали изрично съгласие да се използват.

 

Ние никога не събираме лични данни, свързани с Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални организации, генетични данни или данни, свързани с вашия сексуален живот или ориентация или данни за криминално досие, освен ако нямаме правно задължение за това.

 

Данните, които обработваме за Вас, могат да бъдат предоставени директно от нашите клиенти, гости на организирани от нас мероприятия и събития, доставчици на услуги, посетители на нашия уебсайт или да бъдат получени от други източници за потвърждаване на нашите бази данни с цел извършването на нашите договорни и законови задължения, например:

 • публикации/бази данни, до които е предоставен достъп от официални органи на власт (напр. Държавен вестник, регистрите поддържани от Агенция по вписванията и др.);
 • наши корпоративни клиенти или доставчици на услуги;
 • интернет страници/страници в социални мрежи, съдържщи информация, разкрита публично от Вас;

 

2. Цел и основание на обработването. Срокове на съхранение на данните:

 

А) Вашите лични данни ще бъдат обработвани, в това число и съхранявани от Дружеството за целите на изпълнение на договорните отношения между Вас и "ФРАГМЕНТ ИВЕНТС" ЕООД, за изпълнение на законови задължения, приложими спрямо Дружеството, както и за осъществяване на потениални бизнес отношения с клиенти и/или техни потребители, във връзка с организирането и осъществяване на предмета на дейност на Дружеството.

 

Б) Правното основание за обработване на личните Ви данни от страна на "ФРАГМЕНТ ИВЕНТС" ЕООД е: (1) съществуването на договор между страните, както, (2) изпълнение на законово задължение по българското законодателство, което се прилага спрямо "ФРАГМЕНТ ИВЕНТС" ЕООД като данъчен субект, регистриран в Република България и (3) легитимен интерес за осъществяване на бизнес партньорства, както и за осъществяване и защита на нашите законни права и интереси; (4) за останалите случаи, които не се покриват от изброените основания, Дружеството ще обработва лични данни единствено въз основа на Вашето писмено съгласие (например за целите на изпращане на информационни съобщения и комуникация – Newsletter).

 

В) Срокът, в който Дружеството е задължено по закон да обработва личните Ви данни, законът посочва на:

 

- за данни, съдържащи се в счетоводни документи - 10 (десет) години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

 

- за данни, съдържащи се във всички останали документи - до 5 (пет) години, считано от датата на прекратяване на договорните правоотношения, въз основа на които се обработват лични данни. 

 

- когато обработването се основава на предоставено съгласие - до изрично оттегляне на съгласието Ви за това.

 

II. ОБРАБОТВАНЕ В КАЧЕСТВОТО НА ОБРАБОТВАЩ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

Основен предмет на дейност на Дружеството е организирането на събития, мероприятия и др., както и предоставянето на маркетингови услуги на своите клиенти. В тази връзка Дружеството използва разнообразни средства за предоставяне на своите услуги, като например – създаване на собствени уебсайтове или използване на предоставени уебсайтове от нашите клиенти, с цел записване на гости за мепроприятия и събития, разнообразни услуги за маркетингови технологии и др. 

 

За да се възползват от нашите услуги, клиентите ни споделят с нас определена информация за своите индивидуални потребители (в това число клиенти, служители, гости). Ние анализираме тази информация, разработваме маркетинговата услуга и/или изпращаме съобщения до тези потребители единствено от името и по указание на нашите клиенти, които са предоставили информацията. Можем също така да събираме лични данни за собствени бизнес цели във връзка с нашия бизнес, като например данни за бизнес връзка с потенциални клиенти.

 

1. Обработвани лични данни

Ние събираме и обработваме лични данни до степента, която е необходима в рамките на договореното с нашите клиенти, които предоставят тези данни. В изпълнение на законовите изисквания, Дружеството осъществява такова обработване на лични данни единствено въз основа на писмено споразумение за защита на личните данни, подписано със своите клиенти. 

 

Дружеството може да обработва различни видове лични данни в изпълнение на дейностите си като Обработващ, включително:

 • идентифицираща информация (напр. трите имена на потребител, информация за позицията на физическото лице в организацията, която представлява); 
 • информация за контакти (напр. пощенски адрес и e-mail адрес, телефонен номер);

 

2. Цел на обработването

Обработването се извършва за целите на осъшествяване на договорните ни правоотношения с наши клиенти, които ангажират услугите на Дружеството във връзка с провеждане на мероприятия, тържества, събития и/или във връзка с осъществяване на маркетингова кампания от името на нашите клиенти.

 

3. Срок за обработване

Дружеството обработва лични данни, съгласно инструкциите, получени от Администратора на данните, съответно съгласно условията и срока на изпълнение на всеки отделен сключен договор тип „Администратор-Обработващ“.

 

III. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО В КАЧЕСТВОТО СИ НА АДМИНИСТРАТОР И НА ОБРАБОТВАЩ

 

 

1. Предаване на лични данни на държавни органи и трети лица:

 

"ФРАГМЕНТ ИВЕНТС" ЕООД може да предоставя лични данни единствено на следните категории лица:

 

А) Съдебни органи, контролни административни органи, държавни агенции и други публични органи и организации, при поискване и до степента, разрешена съгласно закона;

Б) Някои специалисти от регулирани сфери на дейност – например нотариуси, одитори, адвокати, в случаи на необходимост от осъществяването и/или защита на законните ни права и интереси; 

В) специализирани дружества, които извършват техническа поддръжка на софтуерните продукти, с които оперира Дружеството, за целите на извършване на самата техническа поддръжка - същите имат единствено достъп до лични данни, доколкото имат достъп до самия системен продукт, който се осъществява под наблюдението на служител на дружеството с цел максимална защита на данните.

Г) на куриери и дружества, осигуряващи превозни услуги за целите на изпълнение на задължение за доставка във връзка с реализиране и/или изпълнение на договорно правоотношение с Дружеството.

 

2. Сигурността на Вашите данни е приоритет за нас:

 

Уведомяваме Ви, че "ФРАГМЕНТ ИВЕНТС" ЕООД се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и документални процедури, за да пазим данните, които събираме от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги на Дружеството на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни или договорни задължения.

 

3. Кои са Вашите законови права съгласно Общия регламент за защита на данните:

 

С оглед постигане на добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни от страна на "ФРАГМЕНТ ИВЕНТС" ЕООД („Дружеството“), най-учтиво Ви каним да се запознаете с правата си съгласно Общия регламент за защита на данните, а именно:

 

А) При Ваше искане Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и с които Дружеството разполага за Вас в качеството му на администратор на лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

Б) Вие имате право да изискате от "ФРАГМЕНТ ИВЕНТС" ЕООД да прехвърли тези данни директно на друг администратор без възпрепятстване от наша страна;

В) При промяна на дадени обстоятелства във Ваши лични данни, Вие имате право да изискате от нас тези данни да бъдат коригирани, както и правото да изискате изтриване на част или всички лични данни, които сте предоставили на Дружеството и които то обработва, при положение че спрямо "ФРАГМЕНТ ИВЕНТС" ЕООД не се прилага законово задължение за обработването, вкл. и съхранението на тези данни. Такова задължение се прилага винаги, когато за това има законово задължение за Дружеството, както и докато трае договорното Ви правоотношение с "ФРАГМЕНТ ИВЕНТС" ЕООД, както и определен срок след това (вижте по-горе в т. 2 буква В);

Г) На оттегляне на съгласие: когато сте дали съгласието си за обработване на Вашите лични данни, имате право, по всяко време, да го оттеглите..

Д) Вие имате право на възражение срещу обработването на Ваши лични данни, когато считате, че същите не се обработват по законосъобразен начин, както и да поискате ограничаване на обработването от наша страна;

Е) При спор с Дружеството Вие имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни (гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел: 02/91-53-518), когато се касае за законосъобразността на дейностите по обработване на Вашите лични данни.

 

N.B.! Правата по предходните точки можете да упражните чрез подаване на заявление до Дружеството в град София , р-н Триадица, Пощенски код: 1463, ул. "Цар Асен" № 79, ет. 2, ап. 2  или на следния имейл адрес: ivan@fragment.bg

 

 

4. Контакти на администратора на лични данни:

 

"ФРАГМЕНТ ИВЕНТС" ЕООДс ЕИК 205322644, със седалище и адрес на управление: град София , ул. "Цар Асен" № 79, ет. 2, ап. 2, представлявано от управителя Иван Христов Йотов

 

Ако имате каквито и да било въпроси по настоящата информация, както и ако имате предложения и мнение относно начина, по който "ФРАГМЕНТ ИВЕНТС" ЕООД обработва Вашите данни, моля не се колебайте да се обърнете към нас.

 

С уважение,

Екипът на "ФРАГМЕНТ ИВЕНТС" ЕООД