ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА *.fragment.bg

В сила от: 15.09.2023 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат използването на уебсайт *.fragment.bg (за краткост по-нататък „Уебсайтът“), администриран от дружество "ФРАГМЕНТ ИВЕНТС" ЕООД, с ЕИК 205322644, със седалище и адрес на управление: град София , ул. "Цар Асен" № 79, ет. 2, ап. 2, представлявано от управителя Иван Христов Йотов (за краткост по-нататък „Fragment“) и регулира отношенията между Fragment, в качеството си на оператор на електронен магазин и посетителите и клиентите на електронния магазин. 

(2) Уебсайтът *.fragment.bg цели да предостави на посетителите му информация относно услугите, предоставяни от  и/или негови клиенти, както и да предостави условията за осъществяване на покупко-продажба на предлаганите стоки.

(3) С използването на настоящия Уебсайт, ползвателите се считат за запознати с общите условия и приемат и се задължават да ги спазват. При сключване на договор, по отношение на който се прилагат тези Общи условия, те трябва да бъдат приети по съответния ред.

(4) Настоящите общи условия не водят до променя в условията на всяко друго писмено споразумение, което трети лица може да имат сключено със Fragment относно използването на други продукти или услуги. В случай, че има писмено и изрично договорени индивидуални условия, които противоречат на тези Общи условия, с предимство се ползват индивидуално уговорените условия. 

II. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 2. За целите на регулиране на отношенията, свързани с използването на Уебсайта се използват следните дефиниции:

1. Ползвател – всяко дееспособно физическо лице на или над 18 г., юридическо лице или друго правно образувание, което получава достъп до съдържанието на Уебсайта по електронен път; 

2. Потребител е Ползвател, който е направил  поръчка, с цел покупка чрез сключване на договор за покупко-продажба от разстояние през Уебсайта.

3. Продавач – Fragment или друго физическо, юридическо лице или друго правно образувание, предлагащо Стоки през Уебсайта.

4. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Потребителя, чрез който Продавачът заявява волеизявлението си за закупуване на Стока/и от Продавач чрез Уебсайта. Потвърдената поръчка се счита за сключен договор между Потребителя, направил поръчка и Продавач.

5. Стока – всеки артикул, предлаган за продажба чрез Уебсайта.

6. Договор за покупко-продажба – сключеният от разстояние договор между Продавача и Потребителя за покупко-продажба на Стока/и чрез Уебсайта, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия.

7. Продажна цена - цената на Стока, обявена на Уебсайта, срещу която Продавачът заявява готовност да продаде стоката, посочена по ясен начин за всеки продаван артикул. 

8. Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (например електронна поща), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи артикули към купуваните, информация относно оферти или промоции и новини.

 

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Чл. 3. (1) Fragment предоставя за лично некомерсиално използване уеб-достъп на ползвателя до всички публикувани и публично достъпни в Уебсайтa текстови, графични, аудио и видео материали и др., разработени от Fragment и/или неговите партньори.

(2) Ползвателят има право на достъп до услугите на Уебсайта, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Fragment. 

(3) Ползвателят сам осигурява необходимото му техническо оборудване и интернет свързаност за използването на Уебсайта.

(4) Ползвателят може да осъществява достъп до всякакво съдържание, публикувано на Уебсайта, единствено за некомерсиално ползване, при използване на нормалната функционалност на сайта. 

(5) Ползвателят се задължава да не използва Уебсайта за незаконни цели. Ползвателят се задължава да спазва всички приложими местни, национални и международни разпоредби при използването на Уебсайта (включително такива относно интелектуалната собственост).

 

IV. ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА. 

Чл. 4. (1) Ползвателят заявява желанието си да поръча и купи Стока през Уебсайта като направи Поръчка по електронен път, при следване на стъпките, указани в Уебсайта, за завършване и изпращане на съответната Поръчка.

(2) Всяка поръчана Стока може да бъде закупена при наличност към момента на потвърждаване на поръчката. Без приключване на Поръчката няма да има възможност за регистрацията на поръчката и автоматично запазване на Стоката.

(3) Ползвател, направил поръчка се задължава всички данни, които са предоставени на във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на регистрирането ѝ и към всеки един момент от изпълнението на договора за покупко-продажба. Ползвателят отговаря за всички последици при непълни, неточни или неверни данни, в това число за невъзможност да получи закупена стока.

(4) Продавачът изпраща уведомление до Ползвателя за регистриране на Поръчката в Уебсайта. Регистрирането на Поръчката не означава сключен договор за продажба от разстояние. Представител на Продавача може да се свърже с Ползвателя, с оглед уреждането на допълнителни детайли по поръчката като предпочитания за опаковка на Стоката, промени в начина и времето на доставяне на Стоката и др. При наличност на стоката, Продавачът изпраща официално потвърждения за приемане на поръчката.

(5) Със завършването на поръчката се счита, че Ползвателят, направил поръчката, е изразил съгласие за сключване на договор от разстояние за покупка на посочената в поръчката стока за посочената в нея цена и при посочените в нея параметри и разходи.

(6) Получаването от страна на Ползвателя на посочения от него адрес и начин за кореспонденция на потвърждение за приемане на поръчката играе роля на сключен договор от разстояние между Ползвателя, направил поръчката и съответния Продавач. 

(7) Неразделна част от договора по ал. 6 са настоящите Общи условия, които Ползвателят ще получи съгласно избрания начин на комуникация.

Чл. 5. Доставката на Поръчката се организира и осъществява от Продавача, чрез организирането на куриерска пратка до адрес, посочен от Потребителя, до който адрес следва да има лесен достъп на куриера, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Потребителя. 

Чл. 6. (1) Всички Стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Уебсайта. 

(2) В случай на заплащане на Поръчка за артикул, чиято наличност е изчерпана, Продавачът уведомява за това Ползвателя чрез имейл или по телефон и се задължава да върне цената за неналичната Стока, ако тя е предварително получена, освен в случай на желание на Ползвателя и възможност от страна на Продавача за доставяне на допълнителна бройка от същата Стока. В случай, че Потребител е поръчал повече от една стока в рамките на една поръчка и някоя от стоките не е налична, той има право да се откаже от получаване и на другите стоки.

V. ЦЕНИ

Чл. 7. (1) Всички цени на Стоките и/или Услугите на Уебсайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС. Посочената цена не включва разходите за доставка. 

(2) Цената на Стоката може да се заплати по някой от начините, представени през Уебсайта в това число по банков път или чрез наложен платеж.

(3) При извършване на плащания по банков път, Продавачът и Fragment не носят каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Потребителя в случаите, в които валутата е различна от BGN. 

VI. АНУЛИРАНЕ НА ПОРЪЧКА. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Чл. 8. (1) Продавачът има право да анулира направената Поръчка, за което уведомява Потребителя, в случай че при осъществяване на транзакцията, посочената за Стоката цена не постъпи по банковата сметка на Продавача (за плащания по банков път) или цената не е заплатена (при плащания чрез „наложен платеж“, и/или при предоставяне на неверни данни от Потребителя при попълване на Поръчката.

(2) Анулирането на поръчката в посочените в предходната алинея случаи не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й, освен по отношение на разходите за доставка, които при всички положения са за сметка на Потребителя, който не е направил договореното плащане. 

Чл. 9. (1) Потребител има право да упражни право на отказ от договора, сключен от разстояние в 14-дневен срок от датата на получаването на Стоката от Потребителя или трето лице без да е посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща други разходи, освен преките разходи за връщането на стоките, които са за сметка на Потребителя. В случай, че Потребителят изрично е поискал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Уебсайта, разходите за доставка остават за негова сметка.

(2) Потребителят може да упражни правото си на отказ чрез посочените на Уебсайта контакти с Продавача. 

(3) При упражняването си на правото на отказ по ал. 1, Потребителят предоставя на Продавача своите имена, имейл адрес, номер на поръчката и IBAN сметката на титуляря, по която трябва да бъде възстановена сумата, която подлежи на възстановяване. Потребителят може да използва и стандартния формуляр за отказ, съгласно Приложение № 6 към чл. 47, ал.1, т.8 и чл. 52, ал.2 и 4 от ЗЗП, но това не е задължително. 

(4) В рамките на 14 дни след заявеното желание за отказ от договора Потребителят следва да върне Стоката в неизползван/неконсумиран вид на Продавача на посочен от него адрес.

(5) Потребителят се задължава да съхранява Стоките с грижата на добър стопанин до връщането им обратно на Доставчика. В случай, че стоките са повредени при връщането им към Продавача, Потребителят отговаря за повредата, освен ако тя е настъпила преди получаването на Стоките от потребителя, което трябва да се установи с протокол преди приемането на стоките от Потребителя.

(6) Правото на отказ не се прилага, в случай, че Стоките са изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания.

Чл. 10. (1) В срок от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ, но не преди получаване на стоката в добър, неизползван/неконсумиран вид  или на доказателства, че тя е изпратена в такова състояние, Продавача възстановява заплатената от Потребителя цена по Поръчката, включително разходите за доставка (освен в случаите на разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Продавача).

(2) Продавачът извършва възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната парична транзакция, освен ако той изрично не се съгласи за друг начин. 

Чл. 11. Независимо дали Продавачът предлага някои стоки с търговска гаранция, Потребителите разполагат със законова гаранция за съответствие на Стоката с договора за продажба, съгласно Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

VII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 12. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на Уебсайта, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и са притежание на Fragment, негови клиенти и партньори и/или съответно указано трето лице. Тези обекти на интелектуална собственост не могат да бъдат използвани от посетителите на Уебсайта в нарушение на действащото законодателство.

(2) Правото на достъп на ползвателя до материалите и ресурсите на Уебсайта не включва правото да се използва, записва, съхранява, променя, адаптира, разпространява публично, копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, ползвателят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Fragment, негов партньор, клиент или друго трето лице.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 13 Fragment не носи отговорност за:

1. каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Уебсайта, които са вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ползвателя, като хардуерен или софтуерен проблем, проблем с връзката с интернет и др.

2. навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на ползвателя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на използване на Уебсайта или на невъзможност за използването им поради технически проблеми, профилактика и др. 

3. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Уебсайта. Цялата информация на Уебсайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Fragment за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

4. субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Уебсайта.

5. информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в Уебсайта, както и ако е приложимо - уебсайтовете на трети лица, към които Уебсайта препраща;

 

Чл. 14. (1) Ползвателят е длъжен да обезщети Fragment за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са в резултат от нарушение от страна на ползвателя на настоящите общи условия и/или нерегламентирана употреба на Уебсайта.

(2) Извън посоченото в ал. 1, ползвателят е длъжен да обезщети Fragment и всички засегнати трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, обект на интелектуална собственост, които ползвателят е направил достояние на трети лица или е направил достъпни чрез ползване на предоставените от услугите в Уебсайта в нарушение на настоящите общи условия и приложимото българско законодателство. 

 IX. ПРОМЕНИ В УЕБСАЙТА И ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 15. Fragment може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на Уебсайта по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

 

Чл. 16. (1) Fragment си запазва правото да променя или преразглежда настоящите общи условия по всяко време. 

(2) Всички промени в общи условия ще бъдат отразени и публикувани в Уебсайта. 

(3) Промените влизат в сила веднага след публикуването им. 

(4) Отговорност на ползвателя е да се запознае с разпоредбите на общите условия преди всяко използване на Уебсайта и продължавайки да го използва, ползвателя се съгласява с извършените промени.

X. ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 17. Информация за обработването на лични данни от уебсайта е предоставена в Информационното известие относно дейностите по обработване на лични данни от "Фрагмент Ивентс" ЕООД, достъпно на Уебсайта.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. Всяка кореспонденция между  и ползвателя се извършва единствено чрез писмени изявления и съобщения, под формата на писмо с обратна разписка, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Чл. 19. В случай, че някоя от клаузите по настоящите общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на останалите разпоредби от общите условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената обичайни практикики.

Чл. 20. За всички неуредени от настоящиите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.